تابلو بوم های دایره ای

ابعاد تابلو بوم های دایره از قطر 20 تا قطر 100

تابلو بوم های بیضی

ابعاد تابلو بوم های بیضی از قطر

تابلو بوم های مربع و مستطیل

ابعاد تابلو بوم های مربع و مستطیل در ابعاد اختصاصی

تابلو بوم ها قابل شستوشو و شامل مروادید و نگین

برای دیدن آلبوم تصاویر مارتا و آلبوم تصاویر سانیا کلیک کنید