تابلو بوم های دایره ای

ابعاد تابلو بوم های دایره از قطر ۲۰ تا قطر ۱۰۰

تابلو بوم های بیضی

ابعاد تابلو بوم های بیضی از قطر

تابلو بوم های مربع و مستطیل

ابعاد تابلو بوم های مربع و مستطیل در ابعاد اختصاصی

تابلو بوم ها قابل شستوشو و شامل مروادید و نگین

برای دیدن آلبوم تصاویر مارتا و آلبوم تصاویر سانیا کلیک کنید